Pisanie pierwszej aplikacji Django, część 1.

Nauczmy się na przykładzie.

Z pomocą tego tutoriala przeprowadzimy cię przez stworzenie prostej aplikacji ankietowej.

Będzie się ona składać z dwóch części:

 • Publicznej strony, która pozwala ludziom obejrzeć ankiety i głosować w nich.
 • Panelu administracyjnego, który pozwala ci dodawać, zmieniać i usuwać ankiety.

Będziemy zakładać, że masz już zainstalowane Django. Możesz sprawdzić, czy Django jest zainstalowane i w jakiej wersji uruchamiając następującą komendę w prompcie powłoki (wskazywanym przez prefix $):

$ python -m django --version
...\> py -m django --version

Jeśli Django jest zainstalowane, powinieneś zobaczyć wersję swojej instalacji. Jeśli nie jest, dostaniesz błąd „No module named django”.

This tutorial is written for Django 5.0, which supports Python 3.10 and later. If the Django version doesn’t match, you can refer to the tutorial for your version of Django by using the version switcher at the bottom right corner of this page, or update Django to the newest version. If you’re using an older version of Python, check Której wersji Pythona mogę użyć z Django? to find a compatible version of Django.

Zobacz Jak zainstalować Django, by znaleźć wskazówki jak usunąć stare wersje Django i zainstalować nową.

Gdzie szukać pomocy:

Jeśli masz trudności w przejściu tego tutorialu, przejdź do sekcji Uzyskiwanie pomocy często zadawanych pytań.

Tworzenie projektu

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z Django, będziesz musiał zająć się wstępną konfiguracją. Konkretnie, będziesz potrzebował wygenerować trochę kodu, który stworzy projekt Django – zbiór ustawień dla instacji Django, wliczając konfigurację bazy danych, ustawienia specyficzne dla Django i specyficzne dla aplikacji.

Z linii komend, wejdź cd do katalogu, gdzie chciałbyś przechowywać swój kod, następnie uruchom następującą komendę:

$ django-admin startproject mysite
...\> django-admin startproject mysite

Stworzy ona katalog mysite w twoim bieżącym katalogu. Jeśli nie zadziałała, zobacz Problemy z uruchomieniem django-admin.

Informacja

Musisz unikać nazywania projektów tak samo jak wbudowane w Pythona albo Django komponenty. W szczególności znaczy to, że powinieneś unikać używania nazw jak django (co wejdzie w konflikt z samym Django) lub test (wejdzie w konflikt z wbudowanym pakietem Pythona).

Spójrzmy co stworzyło startproject:

mysite/
  manage.py
  mysite/
    __init__.py
    settings.py
    urls.py
    asgi.py
    wsgi.py

Te pliki to:

 • Zewnętrzny katalog główny mysite/ jest pojemnikiem na twój projekt. Jego nazwa nie ma znaczenia dla Django; możesz zmienić jego nazwę na dowolną, jaką chcesz.
 • manage.py: Narzędzie linii komend, które pozwala ci oddziaływać z tym projektem Django na wiele sposobów. Możesz przeczytać szczegóły na temat manage.py w django-admin and manage.py.
 • Wewnętrzny katalog mysite/ jest właściwym pakietem Pythona dla twojego projektu. Jego nazwa jest nazwą pakietu Pythona, którą musisz używać, aby zaimportować cokolwiek w tym pakiecie (np. mysite.urls).
 • mysite/__init__.py: Pusty plik, który mówi Pythonowi, że ten katalog powinien być uważany za pakiet Pythona. Jeśli jesteś początkujący w Pythonie, przeczytaj więcej o pakietach w oficjalnej dokumentacji Pythona.
 • mysite/settings.py: Ustawienia/konfiguracja dla tego projektu Django. Django settings powie ci wszystko o tym, jak działają ustawienia.
 • mysite/urls.py: Deklaracje URL-i dla tego projektu Django; „spis treści” twojej strony opartej na Django. Możesz przeczytać więcej o URL-ach w URL dispatcher.
 • mysite/asgi.py: Punkt wejściowy dla serwerów WWW kompatybilnych z ASGI do serwowania twojego projektu. Zobacz Jak wdrażać z ASGI po więcej szczegółów.
 • mysite/wsgi.py: Punkt wejściowy dla serwerów WWW kompatybilnych z WSGI do serwowania twojego projektu. Zobacz Jak wdrażać z WSGI dla większej ilości szczegółów.

Serwer deweloperski

Zweryfikujmy czy twój projekt Django działa. Przejdź do zewnętrzenego katalogu mysite, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i uruchom następujące polecenia:

$ python manage.py runserver
...\> py manage.py runserver

Zobaczysz następujące wyjście w linii komend:

Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).

You have unapplied migrations; your app may not work properly until they are applied.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.

lipca 18, 2024 - 15:50:53
Django version 5.0, using settings 'mysite.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.

Informacja

Zignoruj na razie ostrzeżenie o niezastosowanych migracjach bazy danych; zajmiemy się bazą danych za chwilę.

Kiedy serwer jest już uruchomiony, odwiedź http://127.0.0.1:8000/ w swojej przeglądarce internetowej. Zobaczysz stronę „Gratulacje!” ze startującą rakietą. Zadziałało!

Wystartowałeś serwer deweloperski Django, lekki web-serwer napisany w całości w Pythonie. Zawarliśmy go w Django, abyś mógł dewelopować rzeczy błyskawicznie, nie musząc zajmować się konfiguracją produkcyjnego serwera – jak na przykład Apache – dopóki nie będziesz gotowy na produkcję.

Teraz jest dobry moment, by zwrócić na to uwagę: nie używaj tego serwera w czymkolwiek podobnym do produkcyjnego środowiska. Jest on przewidziany tylko do użytku podczas dewelopmentu. (Jesteśmy w świecie tworzenia web-frameworków, nie web-serwerów.)

(To serve the site on a different port, see the runserver reference.)

Automatyczne przeładowywanie runserver

Serwer deweloperski automatycznie przeładowuje kod Pythona dla każdego żądania, wedle potrzeby. Nie musisz restartować serwera, aby zmiany w kodzie miały efekt. Jednakże niektóre działania, jak dodawanie plików, nie powodują restartu, więc będziesz musiał zrestartować serwer w tych przypadkach.

Tworzenie aplikacji Ankiety

Teraz, kiedy twoje środowisko – „projekt” – jest uruchomione, jesteś gotowy zabrać się do pracy.

Każda aplikacjia, którą piszesz w Django, składa się z pakietu Pythona, który realizuję pewną konwencję. Django zawiera narzędzie, które automatycznie generuje podstawową strukturę katalogów aplikacji, abyś mógł skupić się na pisaniu kodu zamiast na tworzeniu katalogów.

Projekty versus aplikacje

Jaka jest różnica pomiędzy projektem a aplikacją? Aplikacja jest aplikacją webową, która coś robi – na przykład system blogowy, baza danych publicznych wpisów lub mała aplikacja ankietowa. Projekt jest zbiorem konfiguracji i aplikacji dla konkretnej witryny. Projekt może zawierać wiele aplikacji. Aplikacja może być w wielu projektach.

Twoje aplikacje mogą żyć gdziekolwiek na twojej ścieżce Pythona. W tym tutorialu stworzymy aplikację ankietową w tym samym katalogu co twój plik manage.py, aby mogła być zaimportowana jako jego własny moduł najwyższego poziomu, zamiast podmodułu mysite.

Aby stworzyć swoją aplikację, upewnij się, że jesteś w tym samym katalogu co manage.py i wpisz tę komendę:

$ python manage.py startapp polls
...\> py manage.py startapp polls

Stworzy ona katalog polls, który jest tak rozplanowany:

polls/
  __init__.py
  admin.py
  apps.py
  migrations/
    __init__.py
  models.py
  tests.py
  views.py

Ta struktora katalogów będzie domem dla aplikacji ankietowej.

Napisz swój pierwszy widok

Napiszmy pierwszy widok. Otwórz plik polls/views.py i umieść tam następujący pythonowy kod:

polls/views.py
from django.http import HttpResponse


def index(request):
  return HttpResponse("Hello, world. You're at the polls index.")

This is the most basic view possible in Django. To access it in a browser, we need to map it to a URL - and for this we need to define a URL configuration, or „URLconf” for short. These URL configurations are defined inside each Django app, and they are Python files named urls.py.

To define a URLconf for the polls app, create a file polls/urls.py with the following content:

polls/urls.py
from django.urls import path

from . import views

urlpatterns = [
  path("", views.index, name="index"),
]

Your app directory should now look like:

polls/
  __init__.py
  admin.py
  apps.py
  migrations/
    __init__.py
  models.py
  tests.py
  urls.py
  views.py

The next step is to configure the global URLconf in the mysite project to include the URLconf defined in polls.urls. To do this, add an import for django.urls.include in mysite/urls.py and insert an include() in the urlpatterns list, so you have:

mysite/urls.py
from django.contrib import admin
from django.urls import include, path

urlpatterns = [
  path("polls/", include("polls.urls")),
  path("admin/", admin.site.urls),
]

Funkcja include() function pozwala na odniesienia do innych URLconfów. Kiedykolwiek Django napotyka include(), odcina tę część URL-a, która została dopasowana do tego punktu i wysyła pozostłą część ciągu znaków do zaincludowanego URLconfa, do dalszego przetworzenia.

Pomysłem leżącym za include() jest ułatwienie podłączania URL-i. Skoro ankiety są w swoim własnym URLconfie (polls/urls.py), mogą być umieszczone pod „/polls/” lub pod „/fun_polls/” lub pod „/content/polls/” lub dowolnym innym początkiem ścieżki i aplikacja wciąż będzie działać.

Kiedy używać include()

Powinieneś używać include() zawsze, gdy uwzględniasz inne wzorce URL. admin.site.urls jest jedynym wyjątkiem od tej reguły.

Podłączyłeś właśnie widok index do URLconf. Zweryfikuj, czy działa, uruchamiając następujące polecenie:

$ python manage.py runserver
...\> py manage.py runserver

Przejdź do http://localhost:8000/polls/ w swojej przeglądarce. Powinieneś zobaczyć napis „Hello, world. You’re at the polls index.”, który zdefiniowałeś w widoku index.

Strona nie została znaleziona?

Jeśli dostajesz tutaj stronę błędu, upewnij się, że wchodzisz na http://localhost:8000/polls/, a nie na http://localhost:8000/.

Do funkcji path() są przekazane cztery argumenty, dwa wymagane: route i view oraz dwa opcjonalne: kwargs i name. Warto w tym momencie dowiedzieć się, do czego służą.

Argument path(): route

route jest ciągiem znaków, który zawiera wzorzec URL. Django zaczyna od pierwszego wzorca i idzie w dół listy, porównując zażądany URL z wszystkimi wzorcami aż odnajdzie taki, który pasuje.

Wzorce nie przeszukują parametrów GET i POST lub nazwy domeny. Na przykład, w żądaniu do https://www.example.com/myapp/, URLconf będzie szukał myapp/. W żądaniu do https://www.example.com/myapp/?page=3, URLconf też będzie szukał myapp/.

Argument path(): view

Kiedy Django znajdzie pasujący wzorzec, wywołuje podaną funkcję widoku z obiektem HttpRequest jako pierwszym argumentem i dowolnymi „złapanymi” wartościami ze ścieżki jako argumentami nazwanymi. Za chwilę damy tego przykład.

Argument path(): kwargs

Arbitralne argumenty słownikowe mogą być przekazane w słowniku do docelowego widoku. Nie będziemy używać tej funkcjonalności Django w tym tutorialu.

Argument path(): name

Nazwanie twojego URL-a pozwala odwołać się do niego jednoznacznie z każdego miejsca w Django, szczególnie z wnętrza szablonów. Ta potężna cecha pozwala ci na robienie globalnych zmian we wzorcach URL projektu przez zmianę w pojedynczym pliku.

Jeśli czujesz się dobrze z przepływem żądań i odpowiedzi, przeczytaj drugą część tego tutoriala, aby zacząć pracę z bazą danych.

Back to Top