Παρέχοντας αρχικά δεδομένα στα μοντέλα

Μερικές φορές είναι χρήσιμο να «γεμίζετε» (pre-populate) τη βάση δεδομένων σας με περιεχόμενο το οποίο το γράφετε εσείς με το χέρι, όταν ξεκινάτε να δημιουργείτε μια εφαρμογή (app). Μπορείτε να προσθέσετε τα δεδομένα αυτά με την χρήση των fixtures ή των migrations.

Παρέχοντας αρχικά δεδομένα με τα fixtures

Ένα fixture είναι μια συλλογή από δεδομένα την οποία το Django ξέρει πως να την κάνει import σε μια βάση δεδομένων. Ο πιο ευθύς τρόπος να δημιουργήσετε ένα fixture, αν έχετε ήδη κάποια data, είναι να χρησιμοποιήσετε την διαχειριστική εντολή manage.py dumpdata. Ή, μπορείτε να γράψετε τα fixtures με το χέρι. Τα fixtures μπορούν να γραφτούν σε μορφή JSON, XML ή YAML (με το PyYAML εγκατεστημένο, φυσικά) αρχείων. Το εγχειρίδιο για serialization περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτού του είδους των υποστηριζόμενων μορφών serialization.

Για παράδειγμα, παρακάτω φαίνεται ένα fixture για ένα μοντέλο με το όνομα Person σε JSON μορφή:

[
 {
  "model": "myapp.person",
  "pk": 1,
  "fields": {
   "first_name": "John",
   "last_name": "Lennon"
  }
 },
 {
  "model": "myapp.person",
  "pk": 2,
  "fields": {
   "first_name": "Paul",
   "last_name": "McCartney"
  }
 }
]

Και εδώ φαίνεται το ίδιο fixture σε μορφή YAML:

- model: myapp.person
 pk: 1
 fields:
  first_name: John
  last_name: Lennon
- model: myapp.person
 pk: 2
 fields:
  first_name: Paul
  last_name: McCartney

Θα αποθηκεύσετε αυτά τα δεδομένα σε ένα φάκελο fixtures μέσα στην εφαρμογή σας.

Η φόρτωση των δεδομένων είναι εύκολη: απλώς καλέστε την διαχειριστική εντολή manage.py loaddata <fixturename>, όπου <fixturename> είναι το όνομα του fixture αρχείου που δημιουργήσατε. Κάθε φορά που τρέχετε την εντολή loaddata, τα δεδομένα θα διαβαστούν από το fixture και θα επαναφορτωθούν στη βάση δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι αν αλλάξατε κάτι στη βάση δεδομένων και μετά ξανατρέξετε την εντολή loaddata, θα χάσετε τις αλλαγές αυτές αφού θα φορτωθούν εκ νέου τα fixtures.

Που βρίσκει το Django τα fixture αρχεία

Από προεπιλογή, το Django κοιτάει στο φάκελο fixtures μέσα σε κάθε app για fixtures. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λίστα FIXTURE_DIRS από επιπρόσθετους φακέλους όπου το Django θα ψάξει.

Όταν τρέχετε την εντολή manage.py loaddata, μπορείτε, επίσης, να προσδιορίσετε ένα path σε ένα fixture αρχείο, το οποίο παρακάμπτει (overrides) την εύρεση στους συνηθισμένους φακέλους.

Δείτε επίσης

Τα fixtures χρησιμοποιούνται, επίσης, από το testing framework για να βοηθήσουν να στηθεί ένα σταθερό περιβάλλον για τεστ.

Προσθήκη αρχικών δεδομένων με τη χρήση των migrations

Αν θέλετε να φορτώσετε, αυτόματα, κάποια αρχικά στοιχεία για κάποια εφαρμογή, μην χρησιμοποιήσετε τα fixtures. Αν” αυτού δημιουργείστε ένα migration για την εφαρμογή σας με τις κλάσεις RunPython ή RunSQL.

Back to Top