Πηγαίος κώδικας για το django.middleware.security

import re

from django.conf import settings
from django.http import HttpResponsePermanentRedirect
from django.utils.deprecation import MiddlewareMixin


[τεκμηρίωση]class SecurityMiddleware(MiddlewareMixin): def __init__(self, get_response=None): self.sts_seconds = settings.SECURE_HSTS_SECONDS self.sts_include_subdomains = settings.SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS self.sts_preload = settings.SECURE_HSTS_PRELOAD self.content_type_nosniff = settings.SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF self.xss_filter = settings.SECURE_BROWSER_XSS_FILTER self.redirect = settings.SECURE_SSL_REDIRECT self.redirect_host = settings.SECURE_SSL_HOST self.redirect_exempt = [re.compile(r) for r in settings.SECURE_REDIRECT_EXEMPT] self.get_response = get_response def process_request(self, request): path = request.path.lstrip("/") if (self.redirect and not request.is_secure() and not any(pattern.search(path) for pattern in self.redirect_exempt)): host = self.redirect_host or request.get_host() return HttpResponsePermanentRedirect( "https://%s%s" % (host, request.get_full_path()) ) def process_response(self, request, response): if (self.sts_seconds and request.is_secure() and 'strict-transport-security' not in response): sts_header = "max-age=%s" % self.sts_seconds if self.sts_include_subdomains: sts_header = sts_header + "; includeSubDomains" if self.sts_preload: sts_header = sts_header + "; preload" response["strict-transport-security"] = sts_header if self.content_type_nosniff and 'x-content-type-options' not in response: response["x-content-type-options"] = "nosniff" if self.xss_filter and 'x-xss-protection' not in response: response["x-xss-protection"] = "1; mode=block" return response
Back to Top