Πηγαίος κώδικας για το django.core.checks.messages

# Levels
DEBUG = 10
INFO = 20
WARNING = 30
ERROR = 40
CRITICAL = 50


[τεκμηρίωση]class CheckMessage: def __init__(self, level, msg, hint=None, obj=None, id=None): assert isinstance(level, int), "The first argument should be level." self.level = level self.msg = msg self.hint = hint self.obj = obj self.id = id def __eq__(self, other): return ( isinstance(other, self.__class__) and all(getattr(self, attr) == getattr(other, attr) for attr in ['level', 'msg', 'hint', 'obj', 'id']) ) def __str__(self): from django.db import models if self.obj is None: obj = "?" elif isinstance(self.obj, models.base.ModelBase): # We need to hardcode ModelBase and Field cases because its __str__ # method doesn't return "applabel.modellabel" and cannot be changed. obj = self.obj._meta.label else: obj = str(self.obj) id = "(%s) " % self.id if self.id else "" hint = "\n\tHINT: %s" % self.hint if self.hint else '' return "%s: %s%s%s" % (obj, id, self.msg, hint) def __repr__(self): return "<%s: level=%r, msg=%r, hint=%r, obj=%r, id=%r>" % \ (self.__class__.__name__, self.level, self.msg, self.hint, self.obj, self.id) def is_serious(self, level=ERROR): return self.level >= level def is_silenced(self): from django.conf import settings return self.id in settings.SILENCED_SYSTEM_CHECKS
[τεκμηρίωση]class Debug(CheckMessage): def __init__(self, *args, **kwargs): super().__init__(DEBUG, *args, **kwargs)
[τεκμηρίωση]class Info(CheckMessage): def __init__(self, *args, **kwargs): super().__init__(INFO, *args, **kwargs)
[τεκμηρίωση]class Warning(CheckMessage): def __init__(self, *args, **kwargs): super().__init__(WARNING, *args, **kwargs)
[τεκμηρίωση]class Error(CheckMessage): def __init__(self, *args, **kwargs): super().__init__(ERROR, *args, **kwargs)
[τεκμηρίωση]class Critical(CheckMessage): def __init__(self, *args, **kwargs): super().__init__(CRITICAL, *args, **kwargs)
Back to Top