Διαχειρίζοντας τα static files (πχ εικόνες, JavaScript, CSS)

Οι ιστοσελίδες, γενικά, χρειάζονται να εξυπηρετούν και επιπρόσθετα αρχεία πέρα από την ίδια την HTML, όπως εικόνες, JavaScript, CSS, γραμματοσειρές κλπ. Στο Django, αναφερόμαστε σε αυτού του είδους τα αρχεία ως «στατικά αρχεία» (static files). Το Django παρέχει το module django.contrib.staticfiles για να σας βοηθήσει να τα διαχειρίζεστε.

Η σελίδα αυτή περιγράφει πως μπορείτε να εξυπηρετήσετε τέτοιου είδους αρχεία, static files.

Ρυθμίζοντας τα static files

 1. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή django.contrib.staticfiles συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση INSTALLED_APPS.

 2. Στο γενικό αρχείο ρυθμίσεων σας, settings file, δώστε μια τιμή, string, στη μεταβλητή :STATIC_URL. Για παράδειγμα:

  STATIC_URL = '/static/'
  
 3. Στα templates σας, είτε εισάγετε με το χέρι το url για μια εικόνα, πχ κάπως έτσι /static/my_app/myexample.jpg ή, προτιμότερο, χρησιμοποιήστε το template tag static για να χτίσετε το URL ενός δοσμένου relative path χρησιμοποιώντας την, ήδη παραμετροποιημένη ρύθμιση STATICFILES_STORAGE (η χρήση του static κάνει ακόμα πιο εύκολη, μελλοντικά, την μετάβαση σε ένα content delivery network (CDN) για την εξυπηρέτηση των static files).

  {% load static %}
  <img src="{% static "my_app/example.jpg" %}" alt="My image"/>
  
 4. Αποθηκεύστε τα static files σας σε έναν φάκελο που ονομάζεται static μέσα στην εκάστοτε εφαρμογή σας. Για παράδειγμα my_app/static/my_app/myimage.jpg.

Εξυπηρετώντας τα αχεία

Πέρα από τις ανωτέρω ρυθμίσεις, θα χρειαστεί, επίσης, να εξυπηρετήσετε αυτά τα static files.

Κατά τη διάρκεια του development, αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή django.contrib.staticfiles, η εξυπηρέτηση των static files θα γίνει αυτόματα από το runserver όταν, φυσικά, το DEBUG είναι True (δείτε τη συνάρτηση django.contrib.staticfiles.views.serve()).

Αυτή η μέθοδος είναι εντελώς αναποτελεσματική και πιθανόν μη ασφαλής, κάτι που την καθιστά ακατάλληλη για την παραγωγή.

Δείτε στο άρθρο Ανεβάζοντας τα static files για τις σωστές στρατηγικές εξυπηρέτησης των static files σε παραγωγικά περιβάλλοντα.

Το project σας θα έχει, πιθανόν και κάποια static files τα οποία δεν θα συνδέονται με κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή. Αν θέλετε να εξυπηρετήσετε στατικά αρχεία τα οποία θα είναι καθολικά για όλο το project σας, εκτός της δημιουργίας του φακέλου static/ μέσα σε κάθε εφαρμογή σας, μπορείτε να ορίσετε μια λίστα από φακέλους (STATICFILES_DIRS) μέσα στο γενικό αρχείο ρυθμίσεων σας, settings file, όπου το Django θα κοιτάξει, επίσης, για επιπρόσθετα static files. Για παράδειγμα:

STATICFILES_DIRS = [
  os.path.join(BASE_DIR, "static"),
  '/var/www/static/',
]

Δείτε το εγχειρίδιο για τη ρύθμιση STATICFILES_FINDERS για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως η εφαρμογή staticfiles βρίσκει τα αρχεία σας.

Static file namespacing

Τώρα, ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε τα static files απ” ευθείας στο φάκελο my_app/static/ (παρά να δημιουργήσουμε άλλον έναν υποφάκελο my_app), αλλά δεν θα ήταν καλή ιδέα. Το Django θα επιλέξει το πρώτο static file που θα βρει το οποίο θα ταιριάξει στο όνομα που ψάχνει. Αν έχετε, λοιπόν, ένα static file με το ίδιο όνομα σε μια άλλη εφαρμογή, τότε το Django δεν θα μπορέσει να διαχωρίσει ποια από τα δύο να χρησιμοποιήσει. Χρειαζόμαστε ένα τρόπο να καθοδηγήσουμε το Django στο σωστό αρχείο. Ο ευκολότερος τρόπος να το κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε την τεχνική του namespacing στα static files. Δηλαδή, να τοποθετούμε αυτά τα static files μέσα σε άλλον έναν φάκελο με το ίδιο όνομα με αυτό της εφαρμογής.

Εξυπηρετώντας τα static files κατά τη διάρκεια του development

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή django.contrib.staticfiles όπως περιγράφηκε παραπάνω, η εντολή runserver θα εξυπηρετήσει τα static files αυτόματα αν το DEBUG είναι True. Αν δεν έχετε την εφαρμογή django.contrib.staticfiles μέσα στη ρύθμιση INSTALLED_APPS, μπορείτε ακόμη να τα εξυπηρετήσετε, χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας το view django.views.static.serve().

Αυτό, φυσικά, δεν είναι κατάλληλο για την παραγωγή (όταν δηλαδή το site σας είναι στον αέρα, διαθέσιμο για το ευρύ κοινό)! Για μερικές κοινές deployment στρατηγικές δείτε στο άρθρο Ανεβάζοντας τα static files.

Για παράδειγμα, αν το STATIC_URL έχει οριστεί ως /static/, μπορείτε να κάνετε χρήση της django.contrib.staticfiles.views.serve(), μέσα στο αρχείο urls.py, ως εξής:

from django.conf import settings
from django.conf.urls.static import static

urlpatterns = [
  # ... the rest of your URLconf goes here ...
] + static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT)

Σημείωση

Αυτή η βοηθητική συνάρτηση δουλεύει μόνο σε debug mode (ήτοι το DEBUG είναι True) και μόνο αν το δοσμένο πρόθεμα είναι τοπικό (πχ /static/) και όχι ένα URL (πχ http://static.example.com/).

Επίσης, αυτή η βοηθητική συνάρτηση εξυπηρετεί μόνο το φάκελο STATIC_ROOT. Δεν πραγματοποιεί την πραγματική αναζήτηση των static files, όπως κάνει η εφαρμογή django.contrib.staticfiles.

Εξυπηρετώντας αρχεία τα οποία ανέβηκαν από έναν χρήστη κατά τη διάρκεια του development

Στο Django, τα αρχεία που ανεβαίνουν στον server σας από κάποιον χρήστη (ή από τον admin μέσω του django.contrib.admin) ονομάζονται media files ή media assets και γι” αυτό το λόγο υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ των μεταβλητών στις ρυθμίσεις, πχ MEDIA_ROOT, MEDIA_URL, STATIC_ROOT και STATIC_URL. Κατά τη διάρκεια του development, μπορείτε να εξυπηρετήσετε τα media files που ανέβηκαν από κάποιον χρήστη μέσω της ρύθμισης MEDIA_ROOT χρησιμοποιώντας το view django.contrib.staticfiles.views.serve().

Αυτό, φυσικά, δεν είναι κατάλληλο για την παραγωγή (όταν δηλαδή το site σας είναι στον αέρα, διαθέσιμο για το ευρύ κοινό)! Για μερικές κοινές deployment στρατηγικές δείτε στο άρθρο Ανεβάζοντας τα static files.

Για παράδειγμα, αν το MEDIA_URL έχει οριστεί ως /media/, μπορείτε να κάνετε χρήση της django.contrib.staticfiles.views.serve(), μέσα στο αρχείο urls.py, ως εξής:

from django.conf import settings
from django.conf.urls.static import static

urlpatterns = [
  # ... the rest of your URLconf goes here ...
] + static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)

Σημείωση

Αυτή η βοηθητική συνάρτηση δουλεύει μόνο σε debug mode (ήτοι το DEBUG είναι True) και μόνο αν το δοσμένο πρόθεμα είναι τοπικό (πχ /media/) και όχι ένα URL (πχ http://media.example.com/).

Τεστ

Όταν τρέχετε τα τεστ τα οποία χρησιμοποιούν πραγματικά HTTP requests αντί του προεγκατεστημένου testing client (πχ όταν χρησιμοποιείτε την κλάση LiveServerTestCase), τα static files θα χρειαστεί να εξυπηρετηθούν μαζί με το υπόλοιπο περιεχόμενο, προκειμένου το περιβάλλον του τεστ σας να αναπαράγει το πραγματικό περιβάλλον όσο πιο πιστά γίνεται. Αλλά η κλάση LiveServerTestCase παρέχει μια πολύ βασική λειτουργία εξυπηρέτησης των static files: Δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με τη λειτουργία των finders της εφαρμογής staticfiles και προϋποθέτει ότι τα static files έχουν ήδη συγκεντρωθεί μέσα στο φάκελο STATIC_ROOT.

Εξαιτίας αυτού, η εφαρμογή staticfiles έρχεται με μια δική της κλάση django.contrib.staticfiles.testing.StaticLiveServerTestCase, μια subclass της προεγκατεστημένης, η οποία έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί με έναν παρόμοιο τρόπο με αυτόν που τρέχουμε κατά τη διάρκεια του development όταν το DEBUG = True, διαφανώς, όλα τα assets κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών των τεστ, πχ χωρίς να χρειαστεί να τα συγκεντρώνουμε πρώτα, χρησιμοποιώντας την εντολή collectstatic.

Deployment

Η εφαρμογή django.contrib.staticfiles παρέχει μια βολική διαχειριστική εντολή για να συγκεντρώσει (collect) όλα τα static files σε ένα μόνο φάκελο ούτως ώστε να τα εξυπηρετήσετε εύκολα.

 1. Θέστε τη ρύθμιση STATIC_ROOT στον φάκελο από τον οποίο θα θέλετε να εξυπηρετήσετε αυτά τα αρχεία. Για παράδειγμα:

  STATIC_ROOT = "/var/www/example.com/static/"
  
 2. Τρέξτε την εντολή collectstatic:

  $ python manage.py collectstatic
  

  Η εντολή αυτή θα αντιγράψει όλα τα αρχεία από τους επιμέρους φακέλους με το όνομα static (αν υπάρχουν) κάθε εφαρμογής και όλα τα αρχεία στους φακέλους που περιέχονται στη ρύθμιση STATICFILES_DIRS στον έναν και μοναδικό φάκελο STATIC_ROOT.

 3. Χρησιμοποιήστε έναν Web server της επιλογής σας για να εξυπηρετήσετε αυτά τα αρχεία. Το άρθρο Ανεβάζοντας τα static files καλύπτει μερικές κοινές deployment στρατηγικές για τα static files.

Μάθετε περισσότερα

Αυτό το άρθρο κάλυψε τα βασικά και μερικές συνηθισμένες πρακτικές. Για πλήρεις λεπτομέρειες πάνω σε όλες τις ρυθμίσεις, εντολές, template tags και άλλα κομμάτια που περιέχονται στο django.contrib.staticfiles, δείτε στο άρθρο αναφορά στα staticfiles.

Back to Top