Πηγαίος κώδικας για το django.contrib.postgres.forms.array

import copy
from itertools import chain

from django import forms
from django.contrib.postgres.validators import (
    ArrayMaxLengthValidator, ArrayMinLengthValidator,
)
from django.core.exceptions import ValidationError
from django.utils import six
from django.utils.translation import ugettext_lazy as _

from ..utils import prefix_validation_error


[τεκμηρίωση]class SimpleArrayField(forms.CharField): default_error_messages = { 'item_invalid': _('Item %(nth)s in the array did not validate: '), } def __init__(self, base_field, delimiter=',', max_length=None, min_length=None, *args, **kwargs): self.base_field = base_field self.delimiter = delimiter super(SimpleArrayField, self).__init__(*args, **kwargs) if min_length is not None: self.min_length = min_length self.validators.append(ArrayMinLengthValidator(int(min_length))) if max_length is not None: self.max_length = max_length self.validators.append(ArrayMaxLengthValidator(int(max_length))) def prepare_value(self, value): if isinstance(value, list): return self.delimiter.join(six.text_type(self.base_field.prepare_value(v)) for v in value) return value def to_python(self, value): if isinstance(value, list): items = value elif value: items = value.split(self.delimiter) else: items = [] errors = [] values = [] for index, item in enumerate(items): try: values.append(self.base_field.to_python(item)) except ValidationError as error: errors.append(prefix_validation_error( error, prefix=self.error_messages['item_invalid'], code='item_invalid', params={'nth': index}, )) if errors: raise ValidationError(errors) return values def validate(self, value): super(SimpleArrayField, self).validate(value) errors = [] for index, item in enumerate(value): try: self.base_field.validate(item) except ValidationError as error: errors.append(prefix_validation_error( error, prefix=self.error_messages['item_invalid'], code='item_invalid', params={'nth': index}, )) if errors: raise ValidationError(errors) def run_validators(self, value): super(SimpleArrayField, self).run_validators(value) errors = [] for index, item in enumerate(value): try: self.base_field.run_validators(item) except ValidationError as error: errors.append(prefix_validation_error( error, prefix=self.error_messages['item_invalid'], code='item_invalid', params={'nth': index}, )) if errors: raise ValidationError(errors)
class SplitArrayWidget(forms.Widget): template_name = 'postgres/widgets/split_array.html' def __init__(self, widget, size, **kwargs): self.widget = widget() if isinstance(widget, type) else widget self.size = size super(SplitArrayWidget, self).__init__(**kwargs) @property def is_hidden(self): return self.widget.is_hidden def value_from_datadict(self, data, files, name): return [self.widget.value_from_datadict(data, files, '%s_%s' % (name, index)) for index in range(self.size)] def value_omitted_from_data(self, data, files, name): return all( self.widget.value_omitted_from_data(data, files, '%s_%s' % (name, index)) for index in range(self.size) ) def id_for_label(self, id_): # See the comment for RadioSelect.id_for_label() if id_: id_ += '_0' return id_ def get_context(self, name, value, attrs=None): attrs = {} if attrs is None else attrs context = super(SplitArrayWidget, self).get_context(name, value, attrs) if self.is_localized: self.widget.is_localized = self.is_localized value = value or [] context['widget']['subwidgets'] = [] final_attrs = self.build_attrs(attrs) id_ = final_attrs.get('id') for i in range(max(len(value), self.size)): try: widget_value = value[i] except IndexError: widget_value = None if id_: final_attrs = dict(final_attrs, id='%s_%s' % (id_, i)) context['widget']['subwidgets'].append( self.widget.get_context(name + '_%s' % i, widget_value, final_attrs)['widget'] ) return context @property def media(self): return self.widget.media def __deepcopy__(self, memo): obj = super(SplitArrayWidget, self).__deepcopy__(memo) obj.widget = copy.deepcopy(self.widget) return obj @property def needs_multipart_form(self): return self.widget.needs_multipart_form
[τεκμηρίωση]class SplitArrayField(forms.Field): default_error_messages = { 'item_invalid': _('Item %(nth)s in the array did not validate: '), } def __init__(self, base_field, size, remove_trailing_nulls=False, **kwargs): self.base_field = base_field self.size = size self.remove_trailing_nulls = remove_trailing_nulls widget = SplitArrayWidget(widget=base_field.widget, size=size) kwargs.setdefault('widget', widget) super(SplitArrayField, self).__init__(**kwargs) def clean(self, value): cleaned_data = [] errors = [] if not any(value) and self.required: raise ValidationError(self.error_messages['required']) max_size = max(self.size, len(value)) for index in range(max_size): item = value[index] try: cleaned_data.append(self.base_field.clean(item)) except ValidationError as error: errors.append(prefix_validation_error( error, self.error_messages['item_invalid'], code='item_invalid', params={'nth': index}, )) cleaned_data.append(None) else: errors.append(None) if self.remove_trailing_nulls: null_index = None for i, value in reversed(list(enumerate(cleaned_data))): if value in self.base_field.empty_values: null_index = i else: break if null_index is not None: cleaned_data = cleaned_data[:null_index] errors = errors[:null_index] errors = list(filter(None, errors)) if errors: raise ValidationError(list(chain.from_iterable(errors))) return cleaned_data
Back to Top