Γράφοντας δικές σας django-admin εντολές

Οι εφαρμογές μπορούν να κάνουν register τις δικές τους ενέργειες με το manage.py. Για παράδειγμα, ίσως να θέλετε να προσθέσετε μια manage.py ενέργεια για ένα Django app το οποίο προωθείτε για διανομή. Σε αυτό το άρθρο θα χτίσουμε μια δικιά μας εντολή, με το όνομα closepoll, για την εφαρμογή polls που φτιάξαμε στον οδηγό.

Για να το κάνουμε αυτό, απλά δημιουργήστε μια δομή φακέλων μέσα στην εφαρμογή ως εξής: management/commands. Το Django θα κάνει register μια manage.py εντολή για κάθε Python module μέσα σε αυτό το φάκελο του οποίου το όνομα δεν ξεκινά με τον χαρακτήρα της κάτω παύλας. Για παράδειγμα:

polls/
  __init__.py
  models.py
  management/
    commands/
      _private.py
      closepoll.py
  tests.py
  views.py

Σε αυτό το παράδειγμα, η εντολή closepoll θα είναι διαθέσιμη σε κάθε project που έχει εγκατεστημένη αυτή την εφαρμογή, ήτοι, η εφαρμογή polls βρίσκεται μέσα στη ρύθμιση INSTALLED_APPS.

Το module _private.py δεν θα είναι διαθέσιμο ως μια εντολή διαχείρισης (management command), αφού το όνομα του ξεκινά με την κάτω παύλα.

Το module closepoll.py έχει μόνο μια απαίτηση – πρέπει να ορίσει μια κλάση Command η οποία κάνει extend την κλάση BaseCommand ή μια από τις subclasses της.

Αυτόνομα scripts

Οι παραμετροποιήσιμες εντολές διαχείρισης είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την εκτέλεση αυτόνομων scripts ή για scripts τα οποία εκτελούνται σε περιοδική βάση από το crontab του UNIX ή από τα scheduled tasks των Windows.

Για να υλοποιήσετε την εντολή επεξεργαστείτε το αρχείο polls/management/commands/closepoll.py για να δείχνει κάπως έτσι:

from django.core.management.base import BaseCommand, CommandError
from polls.models import Question as Poll

class Command(BaseCommand):
  help = 'Closes the specified poll for voting'

  def add_arguments(self, parser):
    parser.add_argument('poll_ids', nargs='+', type=int)

  def handle(self, *args, **options):
    for poll_id in options['poll_ids']:
      try:
        poll = Poll.objects.get(pk=poll_id)
      except Poll.DoesNotExist:
        raise CommandError('Poll "%s" does not exist' % poll_id)

      poll.opened = False
      poll.save()

      self.stdout.write(self.style.SUCCESS('Successfully closed poll "%s"' % poll_id))

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε εντολές διαχείρισης και θέλετε να εμφανίσετε κάτι στην κονσόλα, θα πρέπει να το στέλνετε στο self.stdout και στο self.stderr, αντί να το εκτυπώνετε απ’ ευθείας στο stdout και stderr. Χρησιμοποιώντας αυτά, το τεστ της εντολής σας γίνεται παιχνιδάκι. Σημειώστε, επίσης, ότι δεν χρειάζεται να προσθέτετε το χαρακτήρα της νέας γραμμής (line feed) στο τέλος κάθε self.stdout ή self.stderr του μηνύματος σας. Θα προστεθεί αυτόματα από το Django εκτός και αν θέλετε διαφορετικά χρησιμοποιώντας την παράμετρο ending:

self.stdout.write("Unterminated line", ending='')

The new custom command can be called using python manage.py closepoll <poll_ids>.

The handle() method takes one or more poll_ids and sets poll.opened to False for each one. If the user referenced any nonexistent polls, a CommandError is raised. The poll.opened attribute does not exist in the tutorial and was added to polls.models.Question for this example.

Προαιρετικά arguments

Αλλάζοντας εύκολα την εντολή closepoll ώστε να δέχεται επιπρόσθετες επιλογές όταν την καλείτε, θα μπορούσε να διαγράφει ένα poll αντί να το θέτει ως κλειστό (poll.opened = False). Αυτές οι επιλογές μπορούν να προστεθούν στη μέθοδο add_arguments() ως εξής:

class Command(BaseCommand):
  def add_arguments(self, parser):
    # Positional arguments
    parser.add_argument('poll_ids', nargs='+', type=int)

    # Named (optional) arguments
    parser.add_argument(
      '--delete',
      action='store_true',
      help='Delete poll instead of closing it',
    )

  def handle(self, *args, **options):
    # ...
    if options['delete']:
      poll.delete()
    # ...

Η επιλογή (η delete στο παράδειγμα μας) είναι διαθέσιμη μέσα στη μέθοδο handle μέσα από το options dictionary με το key delete. Δείτε περισσότερα στο εγχειρίδιο της Python σχετικά με τη χρήση της argparse και τη μέθοδο add_argument .

Πέρα από τη δυνατότητα της πρόσθεσης δικών σας επιλογών στην εντολή, όλες οι εντολές διαχείρισης μπορούν να δεχτούν μερικές δικές τους, προεγκατεστημένες, επιλογές όπως η --verbosity και η --traceback.

Εντολές διαχείρισης και locales

By default, management commands are executed with the current active locale.

If, for some reason, your custom management command must run without an active locale (for example, to prevent translated content from being inserted into the database), deactivate translations using the @no_translations decorator on your handle() method:

from django.core.management.base import BaseCommand, no_translations

class Command(BaseCommand):
  ...

  @no_translations
  def handle(self, *args, **options):
    ...

Since translation deactivation requires access to configured settings, the decorator can’t be used for commands that work without configured settings.

Changed in Django 2.1:

The @no_translations decorator is new. In older versions, translations are deactivated before running a command unless the command’s leave_locale_alone attribute (now removed) is set to True.

Τεστ

Πληροφορίες στο πως να τεστάρετε τις δικές σας εντολές διαχείρισης, μπορείτε να βρείτε στα εργαλεία για τεστ.

Overriding commands

Django registers the built-in commands and then searches for commands in INSTALLED_APPS in reverse. During the search, if a command name duplicates an already registered command, the newly discovered command overrides the first.

In other words, to override a command, the new command must have the same name and its app must be before the overridden command’s app in INSTALLED_APPS.

Management commands from third-party apps that have been unintentionally overridden can be made available under a new name by creating a new command in one of your project’s apps (ordered before the third-party app in INSTALLED_APPS) which imports the Command of the overridden command.

Objects εντολών

class BaseCommand[πηγή]

Η κύρια κλάση από την οποία πηγάζουν όλες οι εντολές διαχείρισης.

Χρησιμοποιήστε αυτή την κλάση αν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε όλους τους μηχανισμούς οι οποίοι μεταφράζουν τις επιλογές στη γραμμή εντολών (όπως την --delete που χρησιμοποιήσαμε νωρίτερα) και αποφασίζουν, ανάλογα την επιλογή, ποιον κώδικα να καλέσουν περαιτέρω. Αν δεν θέλετε να αλλάξετε κάποια από αυτές τις συμπεριφορές, ίσως σας φανεί χρήσιμη μια από τις subclasses της BaseCommand.

Πραγματοποιώντας subclassing στην κλάση BaseCommand απαιτεί να υλοποιήσετε τη μέθοδο handle().

Attributes

Όλα τα attributes μπορούν να οριστούν στη δική σας κλάση και να χρησιμοποιηθούν στις subclasses της BaseCommand.

BaseCommand.help

Μια μικρή περιγραφή της εντολής η οποία θα εκτυπωθεί στην κονσόλα όταν ο χρήστης τρέξει την εντολή python manage.py help <command>.

BaseCommand.missing_args_message

Αν η εντολή σας ορίζει κάποια υποχρεωτικά positional arguments, μπορείτε να παραμετροποιήσετε το μήνυμα σφάλματος που επιστρέφεται, σε περίπτωση που αυτά τα arguments λείπουν. Προεπιλεγμένη τιμή είναι η έξοδος της argparse («too few arguments»).

BaseCommand.output_transaction

Τύπου boolean που υποδεικνύει αν η εντολή θα εκτυπώσει (στην κονσόλα) εντολές SQL. Αν είναι True, τότε η έξοδος θα συμπεριληφθεί μέσα σε ένα BEGIN; και COMMIT;. Προεπιλεγμένη τιμή είναι το False.

BaseCommand.requires_migrations_checks

Τύπου boolean. Αν είναι True, η εντολή θα εκτυπώσει ένα warning αν το σετ των migrations στο δίσκο δεν ταιριάζει με τα migrations στη βάση δεδομένων. Υπόψιν ότι, ένα warning δεν εμποδίζει την εντολή από το να εκτελεστεί. Προεπιλεγμένη τιμή είναι το False.

BaseCommand.requires_system_checks

Τύπου boolean. Αν είναι True, τότε ολόκληρο το Django project σας θα ελεγχθεί για τυχόν σφάλματα πριν εκτελεστεί η εντολή. Προεπιλεγμένη τιμή είναι το True.

BaseCommand.style

Ένα attribute που βοηθά στο να χρωματίσει την έξοδο (δηλαδή το κείμενο) όταν γράφετε στο self.stdout ή στο self.stderr. Για παράδειγμα:

self.stdout.write(self.style.SUCCESS('...'))

Δείτε στο Syntax coloring για να μάθετε πως να τροποποιείτε την παλέτα των χρωμάτων και να δείτε τα διαθέσιμα στυλ (χρήση της έκδοσης των κεφαλαίων γραμμάτων των «ρόλων» όπως περιγράφονται σε αυτή την ενότητα).

Αν δηλώσετε την επιλογή --no-color όταν τρέχετε την εντολή σας, όλες οι κλήσεις της self.style() θα επιστρέψουν το αρχικό string χωρίς κάποιο χρώμα.

Μέθοδοι

Η κλάση BaseCommand έχει μερικές μεθόδους οι οποίες μπορούν να παρακαμφθούν (overridden) αλλά μόνο η μέθοδος handle() πρέπει να υλοποιηθεί υποχρεωτικά.

Υλοποίηση ενός constructor μέσα σε μια subclass

Αν υλοποιήσετε την __init__ μέσα σε μια subclass της BaseCommand θα πρέπει πρώτα να καλέσετε την __init__ της κλάσης BaseCommand, όπως φαίνεται παρακάτω:

class Command(BaseCommand):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)
    # ...
BaseCommand.create_parser(prog_name, subcommand, **kwargs)[πηγή]

Returns a CommandParser instance, which is an ArgumentParser subclass with a few customizations for Django.

You can customize the instance by overriding this method and calling super() with kwargs of ArgumentParser parameters.

Changed in Django 2.2:

kwargs was added.

BaseCommand.add_arguments(parser)[πηγή]

Σημείο εισόδου για να προσθέσετε arguments στο μεταφραστή (parser) για τον χειρισμό των arguments που εισάγονται στη γραμμή εντολών (όπως το argument --delete που αναφέραμε παραπάνω). Τυχόν δικές σας διαχειριστικές εντολές θα πρέπει να παρακάμπτουν αυτή τη μέθοδο για να προσθέσουν positional και optional arguments που θα δέχεται η εντολή. Η κλήση της super() δεν είναι απαραίτητη όταν κάνετε απ’ ευθείας subclass την κλάση BaseCommand.

BaseCommand.get_version()[πηγή]

Επιστρέφει την έκδοση του Django, η οποία θα πρέπει να είναι η σωστή για όλες τις προεγκατεστημένες εντολές του Django. Τυχόν δικές σας διαχειριστικές εντολές μπορούν να παρακάμψουν αυτή τη μέθοδο για να επιστρέφουν τη δική τους έκδοση.

BaseCommand.execute(*args, **options)[πηγή]

Προσπαθεί να εκτελέσει την εντολή που γράψατε, πραγματοποιεί τυχόν τεστ που αφορά το σύστημα (ανάλογα την τιμή του attribute requires_system_checks). Αν η εντολή κάνει raise το exception CommandError, τότε θα εμφανιστεί ανάλογο σφάλμα στο stderr.

Καλώντας μια εντολή διαχείρισης μέσα από τον κώδικα σας

Η μέθοδος execute() δεν θα πρέπει να καλείται απ” ευθείας από τον κώδικα σας για την εκτέλεση μιας εντολής. Αντί αυτής, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση call_command().

BaseCommand.handle(*args, **options)[πηγή]

Η πραγματική λογική της εντολής. Όλες οι subclasses πρέπει να υλοποιήσουν αυτή τη μέθοδο.

It may return a string which will be printed to stdout (wrapped by BEGIN; and COMMIT; if output_transaction is True).

BaseCommand.check(app_configs=None, tags=None, display_num_errors=False)[πηγή]

Χρησιμοποιεί το σύστημα ελέγχου του framework για να επιθεωρήσει ολόκληρο το Django project για τυχόν προβλήματα. Τα σοβαρά προβλήματα γίνονται raised ως CommandError. Τα warnings εκτυπώνονται στο stderr. Τυχόν δευτερεύουσες ειδοποιήσεις εκτυπώνονται στο stdout.

Αν τα ορίσματα app_configs και tags είναι και τα δύο τύπου None, τότε θα γίνουν όλα τα συστήματα ελέγχου. Το όρισμα tags μπορεί να είναι μια λίστα από check tags, όπως compatibility ή models.

BaseCommand subclasses

class AppCommand

Μια εντολή διαχείρισης η οποία δέχεται ως arguments (όπως το <poll_id> στην εντολή που γράψαμε παραπάνω python manage.py closepoll <poll_id>) ένα ή περισσότερα labels εφαρμογών και κάνει κάτι με καθένα από αυτά.

Αντί της υλοποίησης της μεθόδου handle(), οι subclasses πρέπει να υλοποιούν τη μέθοδο handle_app_config() η οποία θα καλείται μια φορά για κάθε εφαρμογή.

AppCommand.handle_app_config(app_config, **options)

Εκτελεί τις ενέργειες της εντολής για το app_config το οποίο θα είναι ένα instance της κλάσης AppConfig που αντιστοιχεί στο label της εφαρμογής που δόθηκε στη γραμμή εντολών.

class LabelCommand

Μια εντολή διαχείρισης η οποία δέχεται ένα η περισσότερα arguments (labels) μέσω της γραμμής εντολών και κάνει κάτι με καθένα από αυτά.

Αντί της υλοποίησης της μεθόδου handle(), οι subclasses πρέπει να υλοποιούν τη μέθοδο handle_label(), η οποία θα καλείται μια φορά για κάθε label.

LabelCommand.label

Ένα αλφαριθμητικό (string) που περιγράφει τις παραμέτρους που δόθηκαν στην εντολή. Το αλφαριθμητικό χρησιμοποιείται στα μηνύματα σφαλμάτων καθώς και στο κείμενο περιγραφής της εντολής. Προεπιλογή είναι το 'label'.

LabelCommand.handle_label(label, **options)

Εκτελεί τις ενέργειες της εντολής για το label, το οποίο θα είναι ένα string όπως δόθηκε στη γραμμή εντολών.

Exceptions εντολής

exception CommandError[πηγή]

Μια κλάση Exception που υποδεικνύει ότι προέκυψε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εντολής διαχείρισης.

Αν αυτό το exception γίνει raised κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, μέσω της κονσόλας, μιας διαχειριστικής εντολής, θα “πιαστεί” (caught) και θα μετατραπεί σε ένα όμορφα εκτυπώσιμο μήνυμα σφάλματος το οποίο θα προωθηθεί στην ανάλογη έξοδο προβολής (πχ stderr, stdout κλπ). Επομένως, ο καλύτερος τρόπος για να υποδείξετε ότι κάτι πήγε στραβά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εντολής σας, είναι κάνοντας raise αυτό το exception (με μια λογική περιγραφή του σφάλματος που προέκυψε, φυσικά).

Αν η εντολή διαχείρισης καλείται μέσα από τον κώδικα σας μέσω της συνάρτησης call_command(), τότε είναι δικό σας θέμα να κάνετε catch, όποτε το κρίνετε απαραίτητο, αυτό το exception.

Back to Top