Πηγαίος κώδικας για το django.contrib.postgres.fields.ranges

import json

from psycopg2.extras import DateRange, DateTimeTZRange, NumericRange, Range

from django.contrib.postgres import forms, lookups
from django.db import models
from django.utils import six

from .utils import AttributeSetter

__all__ = [
    'RangeField', 'IntegerRangeField', 'BigIntegerRangeField',
    'FloatRangeField', 'DateTimeRangeField', 'DateRangeField',
]


[τεκμηρίωση]class RangeField(models.Field): empty_strings_allowed = False def __init__(self, *args, **kwargs): # Initializing base_field here ensures that its model matches the model for self. if hasattr(self, 'base_field'): self.base_field = self.base_field() super(RangeField, self).__init__(*args, **kwargs) @property def model(self): try: return self.__dict__['model'] except KeyError: raise AttributeError("'%s' object has no attribute 'model'" % self.__class__.__name__) @model.setter def model(self, model): self.__dict__['model'] = model self.base_field.model = model def get_prep_value(self, value): if value is None: return None elif isinstance(value, Range): return value elif isinstance(value, (list, tuple)): return self.range_type(value[0], value[1]) return value def to_python(self, value): if isinstance(value, six.string_types): # Assume we're deserializing vals = json.loads(value) for end in ('lower', 'upper'): if end in vals: vals[end] = self.base_field.to_python(vals[end]) value = self.range_type(**vals) elif isinstance(value, (list, tuple)): value = self.range_type(value[0], value[1]) return value def set_attributes_from_name(self, name): super(RangeField, self).set_attributes_from_name(name) self.base_field.set_attributes_from_name(name) def value_to_string(self, obj): value = self.value_from_object(obj) if value is None: return None if value.isempty: return json.dumps({"empty": True}) base_field = self.base_field result = {"bounds": value._bounds} for end in ('lower', 'upper'): val = getattr(value, end) if val is None: result[end] = None else: obj = AttributeSetter(base_field.attname, val) result[end] = base_field.value_to_string(obj) return json.dumps(result) def formfield(self, **kwargs): kwargs.setdefault('form_class', self.form_field) return super(RangeField, self).formfield(**kwargs)
[τεκμηρίωση]class IntegerRangeField(RangeField): base_field = models.IntegerField range_type = NumericRange form_field = forms.IntegerRangeField def db_type(self, connection): return 'int4range'
[τεκμηρίωση]class BigIntegerRangeField(RangeField): base_field = models.BigIntegerField range_type = NumericRange form_field = forms.IntegerRangeField def db_type(self, connection): return 'int8range'
[τεκμηρίωση]class FloatRangeField(RangeField): base_field = models.FloatField range_type = NumericRange form_field = forms.FloatRangeField def db_type(self, connection): return 'numrange'
[τεκμηρίωση]class DateTimeRangeField(RangeField): base_field = models.DateTimeField range_type = DateTimeTZRange form_field = forms.DateTimeRangeField def db_type(self, connection): return 'tstzrange'
[τεκμηρίωση]class DateRangeField(RangeField): base_field = models.DateField range_type = DateRange form_field = forms.DateRangeField def db_type(self, connection): return 'daterange'
RangeField.register_lookup(lookups.DataContains) RangeField.register_lookup(lookups.ContainedBy) RangeField.register_lookup(lookups.Overlap) class RangeContainedBy(models.Lookup): lookup_name = 'contained_by' type_mapping = { 'integer': 'int4range', 'bigint': 'int8range', 'double precision': 'numrange', 'date': 'daterange', 'timestamp with time zone': 'tstzrange', } def as_sql(self, qn, connection): field = self.lhs.output_field if isinstance(field, models.FloatField): sql = '%s::numeric <@ %s::{}'.format(self.type_mapping[field.db_type(connection)]) else: sql = '%s <@ %s::{}'.format(self.type_mapping[field.db_type(connection)]) lhs, lhs_params = self.process_lhs(qn, connection) rhs, rhs_params = self.process_rhs(qn, connection) params = lhs_params + rhs_params return sql % (lhs, rhs), params def get_prep_lookup(self): return RangeField().get_prep_value(self.rhs) models.DateField.register_lookup(RangeContainedBy) models.DateTimeField.register_lookup(RangeContainedBy) models.IntegerField.register_lookup(RangeContainedBy) models.BigIntegerField.register_lookup(RangeContainedBy) models.FloatField.register_lookup(RangeContainedBy) @RangeField.register_lookup class FullyLessThan(lookups.PostgresSimpleLookup): lookup_name = 'fully_lt' operator = '<<' @RangeField.register_lookup class FullGreaterThan(lookups.PostgresSimpleLookup): lookup_name = 'fully_gt' operator = '>>' @RangeField.register_lookup class NotLessThan(lookups.PostgresSimpleLookup): lookup_name = 'not_lt' operator = '&>' @RangeField.register_lookup class NotGreaterThan(lookups.PostgresSimpleLookup): lookup_name = 'not_gt' operator = '&<' @RangeField.register_lookup class AdjacentToLookup(lookups.PostgresSimpleLookup): lookup_name = 'adjacent_to' operator = '-|-' @RangeField.register_lookup class RangeStartsWith(models.Transform): lookup_name = 'startswith' function = 'lower' @property def output_field(self): return self.lhs.output_field.base_field @RangeField.register_lookup class RangeEndsWith(models.Transform): lookup_name = 'endswith' function = 'upper' @property def output_field(self): return self.lhs.output_field.base_field @RangeField.register_lookup class IsEmpty(models.Transform): lookup_name = 'isempty' function = 'isempty' output_field = models.BooleanField()
Back to Top